Algemene voorwaarden

Thobaroo Investments BV

Artikel 1 – Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Thobaroo Investments: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Thobaroo Investments BV gevestigd aan de Van Swietenstraat 11 te Helmond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 51242958;

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Thobaroo Investments werkzaamheden verricht, dan wel met wie Thobaroo Investments een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Thobaroo Investments en de opdrachtgever;\

d. project: het bouw- aankoop- of renovatieproject e.d. dat de opdrachtgever met behulp van de advies- begeleidings- en bemiddelingswerkzaamheden van Thobaroo Investments wenst te realiseren;

e. uitvoerder: het bedrijf of de natuurlijke persoon waarmee de opdrachtgever door bemiddeling van Thobaroo Investments  dan wel direct ten behoeve van het project een overeenkomst aangaat, zoals, maar zeker niet beperkt tot: architect, aannemer, technisch installateur, hovenier, projectontwikkelaar, verkoper van onroerend goed, notaris en fiscalist.

Artikel 2 – Algemeen

2.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

2.2. Thobaroo Investments: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Thobaroo Investments BV gevestigd aan de Van Swietenstraat 11 te Helmond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 51242958;

2.3. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Thobaroo Investments werkzaamheden verricht, dan wel met wie Thobaroo Investments een overeenkomst aangaat;

2.4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Thobaroo Investments en de opdrachtgever;\

2.5. project: het bouw- aankoop- of renovatieproject e.d. dat de opdrachtgever met behulp van de advies- begeleidings- en bemiddelingswerkzaamheden van Thobaroo Investments wenst te realiseren;

2.5. uitvoerder: het bedrijf of de natuurlijke persoon waarmee de opdrachtgever door bemiddeling van Thobaroo Investments  dan wel direct ten behoeve van het project een overeenkomst aangaat, zoals, maar zeker niet beperkt tot: architect, aannemer, technisch installateur, hovenier, projectontwikkelaar, verkoper van onroerend goed, notaris en fiscalist.

Artikel 3 – Kennelijke fouten

3.1 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties en overeenkomsten binden Thobaroo Investment niet.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door Thobaroo Investments aan de opdrachtgever verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Thobaroo Investments of bij haar licentiegever Het is de opdrachtgever niet toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Thobaroo Investments zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2 Thobaroo Investments bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Thobaroo Investments heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
7.3 Thobaroo Investments zal de opdrachtgever geregeld op de hoogte stellen van de vorderingen van het project.
7.4 Thobaroo Investments ziet erop toe dat alle betrokken partijen hun werk naar behoren uitvoeren. Thobaroo Investments kan dit echter niet garanderen.

Artikel 8 – Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen en ruimtes, waarvan Thobaroo Investments aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Thobaroo Investments ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever dient zijn wensen ten aanzien van het project zo duidelijk en volledig mogelijk aan Thobaroo Investments kenbaar is maken.
8.2 Voor zover de opdrachtgever verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, is de opdrachtgever jegens Thobaroo Investments aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.
8.3 De opdrachtgever is gehouden Thobaroo Investments onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
8.4 De opdrachtgever dient alle documenten, zoals een koopovereenkomst, die hij van Thobaroo Investments dan wel van een uitvoerder heeft ontvangen op juistheid te controleren.
8.5 De opdrachtgever vrijwaart Thobaroo Investments voor eventuele aanspraken van de uitvoerders en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
8.6 De opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Thobaroo Investments kunnen doorkruisen en/of die Thobaroo Investments in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.
8.7 De opdrachtgever is gehouden Thobaroo Investments alle bevoegdheden te verlenen die voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig zijn. In dat kader zal de opdrachtgever Thobaroo Investments een toereikende volmacht verlenen. In noodgevallen of wanneer er snel een beslissing genomen dient te worden, is het Thobaroo Investments toegestaan namens de opdrachtgever ten behoeve van het project rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 9 – Positie van Thobaroo Investments

9.1 Thobaroo Investments heeft gedurende het project slechts een begeleidende, adviserende en bemiddelende rol en kan als gevolmachtigde optreden. Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een uitvoerder gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de betreffende uitvoerder. De algemene voorwaarden van Thobaroo Investments maken geen onderdeel uit van de bovengenoemde overeenkomst.
9.2 Thobaroo Investments is geen partij bij de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de uitvoerder en is derhalve ook niet verantwoordelijk indien de uitvoerder zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet nakomt. Indien de uitvoerder zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet nakomt, dan is dat een zaak tussen de uitvoerder en de opdrachtgever.
9.3 Bij een geschil tussen de opdrachtgever en een uitvoerder kan Thobaroo Investments, op verzoek van de opdrachtgever, als bemiddelaar optreden. De eventuele extra kosten die Thobaroo Investments daardoor moet maken worden, indien mogelijk, vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt en worden apart aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
9.4 Thobaroo Investments is op geen enkele wijze jegens de opdrachtgever verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen, etc., van (potentiële) uitvoerders.
9.5 Thobaroo Investments kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor overschrijdingen van uitgebrachte offertes of verstrekte prijsopgaven van uitvoerders.

Artikel 10 – Vergoeding, aanbetaling en facturatie

10.1 De vergoeding die de opdrachtgever aan Thobaroo Investments verschuldigd is voor de uitgevoerde werkzaamheden bedraagt een percentage van de totale waarde van hetgeen in het kader van het project is gekocht en/of gebouwd. Deze waarde is het bedrag inclusief btw die aan de opdrachtgever voor de aankoop van het onroerend goed en de daarbij behorende grond dan wel voor de realisatie van het totale project in rekening is gebracht.
10.2 Indien de opdrachtgever de betaling van een aan een uitvoerder verschuldigd bedrag opschort of niet verricht wegens een tekortkoming aan de zijde van de uitvoerder, dan heeft dat geen invloed op de hoogte van de vergoeding die de opdrachtgever aan Thobaroo Investments verschuldigd is.
10.3 De vergoeding zoals omschreven in artikel 10.1 is exclusief btw.
10.4 Om de hoogte van de verschuldigde vergoeding vast te kunnen stellen, dient de opdrachtgever op eerste verzoek aan Thobaroo Investments kopieën te verstrekken van door uitvoerders gestuurde facturen en is Thobaroo Investments gerechtigd bij de uitvoerders kopieën van deze facturen op te vragen.
10.5 Onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst wordt aan de opdrachtgever een aanbetaling in rekening gebracht. De hoogte van deze aanbetaling wordt in de overeenkomst opgenomen. Voor deze aanbetaling ontvangt de opdrachtgever een factuur.
10.6 Tussentijds factureert Thobaroo Investments de in artikel 10.1 omschreven vergoeding. Dit zal op hetzelfde moment zijn waarop de uitvoerders de eigen termijnen factureren. Op de laatste factuur van Thobaroo Investments wordt de aanbetaling in minder gebracht.

Artikel 11 – Voortijdige beëindiging van de overeenkomst en annuleringskosten

11.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen. Een dergelijke opzegging dient schriftelijk te geschieden.
11.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst voortijdig beëindigt, dan is de opdrachtgever aan Thobaroo Investments annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten bedragen de aanbetaling zoals die in de overeenkomst is opgenomen plus vergoeding voor uitgevoerd werk tot het moment van opzegging (dit laatste door Thobaroo Investments te bepalen). Derhalve wordt bij een voortijdige beëindiging van de overeenkomst de aanbetaling niet terugbetaald of verrekend. Over de reeds door de uitvoerders gefactureerde termijnen dient op het moment van beëindiging het verschuldigde, zoals in de overeenkomst afgesproken, vergoedingspercentage direct aan Thobaroo Investments betaald te worden.

Artikel 12 – Betalingen

12.1 De opdrachtgever dient de van Thobaroo Investments ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
12.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever, na door Thobaroo Investments ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever.
12.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Thobaroo Investments op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.4 Thobaroo Investments kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Thobaroo Investments verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 13 – Klachten

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan Thobaroo Investments kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Thobaroo Investments in staat is adequaat te reageren.
13.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Thobaroo Investments de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en indien nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Thobaroo Investments slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en verjaring

14.1 Thobaroo Investments kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, andere personen die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld of uitvoerders.
14.2 Thobaroo Investments is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Thobaroo Investments is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.3 Thobaroo Investments aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Thobaroo Investments in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
14.4 Thobaroo Investments kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een tot stand gekomen koopovereenkomst.
14.5 Thobaroo Investments is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door toedoen van een uitvoerder of de opdrachtgever zelf.
14.6 Thobaroo Investments is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.7 Indien Thobaroo Investments aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Thobaroo Investments beperkt per gebeurtenis tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Thobaroo Investments.
14.9 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Thobaroo Investments vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Thobaroo Investments kan aanwenden, met dien verstande dat voor de opdrachtgever zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 15 – Overmacht

15.1  Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Thobaroo Investments liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; blokkades; embargo; waterschade; overstroming; aardbeving en andere natuurrampen; epidemieën; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Thobaroo Investments, of van derden; het verbranden van middelen van vervoer van Thobaroo Investments of van derden, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
15.2  Indien er sprake is van overmacht, dan zal Thobaroo Investments niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel Thobaroo Investments als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 16 – Ontbinding

16.1 Thobaroo Investments is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
16.2 Voorts is Thobaroo Investments bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.3 Thobaroo Investments is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Thobaroo Investments ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
16.4 Thobaroo Investments is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 17 – Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 18 – Slotbepalingen

18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.3 Op elke overeenkomst tussen Thobaroo Investments en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
18.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Thobaroo Investments worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Thobaroo Investments gevestigd is. Indien Thobaroo Investments een beroept doet op deze bepaling, dan heeft de opdrachtgever zijnde een consument binnen een maand de mogelijkheid om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.